فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت- هیات تحریریه
اعضای هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | 

مدیر مسئول:
-دکتر علی مبینی دهکردی، دکترای مدیریت استراتژیک، دانشیار دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی
 
سردبیر: 
- دکتر مجتبی رجب بیگی، دکترای مدیریت دولتی، دانشیار و عضو
هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
 
اعضای هیئت تحریریه ( به ترتب الفباء):
-دکتر عادل آذر، دکترای مدیریت OR، استاد دانشگاه تربیت مدرس
-دکتر خدایار ابیلی، دکترای مدیریت، استاد دانشگاه تهران
- دکتر سیدمهدی الوانی، دکترای مدیریت دولتی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های کشور
- دکتر نسرین جزنی، دکترای مدیریت علوم اداری، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
- دکتر معصومه حبیبی، دکترای مدیریت بازرگانی، استادیار و عضو
هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
- دکتر سیاوش دریابار، دکترای علوم سیاسی، معاون بین الملل و
 رئیس روابط عمومی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
-دکتر علی رضائیان، دکترای رفتار سازمانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
- دکتر شمس‌السادات زاهدی، دکترای مدیریت دولتی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
- دکتر ابوالفضل کزازی، دکترای مدیریت صنعتی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

-دکتر علی مبینی دهکردی، دکترای مدیریت استراتژیک، دانشیار دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی
- دکتر ناصر میرسپاسی، دکترای مدیریت دولتی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی
 
مدیر اجرایی : 
- دکتر معصومه حبیبی، دکترای مدیریت بازرگانی، استادیار و عضو
هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
 
کارشناس اجرایی :

- سید جعفر حجازی، کارشناسی ارشد اقتصاد، کارشناس و پژوهشگر موسسه مطالعات بین المللی انرژی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت:
http://iieshrm.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب