فصلنامه مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي- لینک های مفید
لینک های مفید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/28 | 
پرتال نشریات علمی کشور (جدید)
سامانه رتبه بندی نشریات علمی (قدیم) 
آیین نامه ها، فهرست نشریات معتبر و نامعتبر 
وزارت نفت
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي:
http://iieshrm.ir/find.php?item=1.125.29.fa
برگشت به اصل مطلب